جمعه، 22 آذر 1398 |

آنچه شاید درباره تنگی و گرفتگی شریان های بدن (آترواسکلروز) نمی دانستید...!

19 خرداد 1395 11:22 | 0 نظر | 462 بازدید | امتیاز: با 0 رای
مدیر کلینیک تبسم

آنچه شاید درباره تنگی و گرفتگی شریان های بدن (آترواسکلروز) نمی دانستید...!

    آتـرواسـکلروز ( تصلـب شـراییـن ) بـه تنگـی شـریـانهـای خـونـرسـاننـده بـه ارگـانهـا ( مثل قلـب و یـا مغـز ) در اثـر رسـوب چـربـی ، کلسـترول و سـایـر مـوارد در دیـواره آنهـا گفتـه مـی شـود.
    این فـراینـد از دوران جـوانـی به طـور طبیعـی شـروع مـی شود که علـت دقیـق آن مشـخص نیسـت ولـی فـاکتـورهـای تشـدیـد کننـده مهـم آن عبـارتنـد از : بـالا بـودن کلسـترول مضـر ( LDL ) و بـه میـزان کمـتر تـری گلیسـیرید ( TG  ) ، قنـد خـون بـالا ، پـاییـن بـودن کلسـترول مفیـد ( HDL ) ، داشـتن سـابقـه خانوادگـی ، سیـگارو الکل ، فشار خون بالاتر از 90 / 140 ،  چاقی و تحرک کم .
    آتـرواسـکلروز عـامـل اصلـی مـرگ در اثـر سکتـه قلبـی  و سکتـه مغـزی در دنیـا محسـوب مـی شـود.
    ایـن بیمـاری بـه خـودی خـود هیـچ عـلامتـی نـدارد  و هنـگامـی که سبـب کـاهـش خـونرسانی بـه یـک ارگـان حیـاتـی مـاننـد قلـب ، مغـز یـا کلیـه مـی شـود مـورد شـک قـرار مـی گیـرد .
    اخـیرا تحقیقـات جـدیـد نشـان داده کـه عـوامـل دیگـری مـی تـواننـد در بـروز تنگـی شـریـانهـا نقـش داشتـه بـاشنـد مـاننـد : بـالا بـودن فـاکتـور التهـاب (CRP) در آزمـایـش خـون ، وقفـه تنفـسی در خـواب و استـرس و فشـارهـای روحـی .
    آنـژیـوگـرافـی ( تصـویـر بـرداری شـریـان بـا مـاده حـاجـب ) روش اصلـی تشخیـص اسـت ولـی بـر خـلاف تصـور سبـب بهبـود گـرفتگـی یـا بـاز شـدن رگهـا نمـی شـود ( مـگر در صـورت قـرار دادن فـنر و یـا استفـاده همـزمـان از بـالـون ) .
    بهـتریـن روش مقـابلـه بـا آتـرواسـکلروز اصـلاح عـوامـل خطـر ذکـر شـده بـویـژه فشـار خـون و کلستـرول بـالا و بهبـود شیـوه زنـدگی و رژیـم غـذائیست ولـی داروهـا نیـز بـه کـاهـش رونـد بیمـاری کمـک مـی کننـد .
    استفـاده از مکملهـای غـذایی مـاننـد مـولتی ویتـامیـن – مینـرال ، ال کـارنیتیـن ، کـو آنـزیم کیـوتـن ( CO – Q 10) ، کلسیـم ، منیـزیـم ، ویتـامیـن c  ، پتـاسیـم ، سلنیـوم و خـوراکی هائی ماننـد سیـر  و گـردو نیـز در کـاهـش رونـد تنگـی عـروق اثـرات ثـابـت شـده دارنـد.

 

     
                                                                                                                                                                                                                                                         

         دکـتر روزبـــه کـاظمــی
 

آنچه شاید درباره تنگی و گرفتگی شریان های بدن (آترواسکلروز) نمی دانستید...!

امتیاز دهید Article Rating
نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.