مجله پزشکی و سلامت کلینیک تبسم

چند نکته که شاید درباره بازتوانی و بهبود آسیب های مغزی نمی دانستید...!


چند نکته که شاید درباره بازتوانی و بهبود آسیب های مغزی نمی دانستید...!

 

    بـاز تـوانـی نقـائـص حـاصل از آسیبهـای مغـزی در صورتیـکه سریع و با روشهـای صحیـح و علمـی انجـام شـود بسیـار موثـر خواهنـد بود ،در حالیـکه استفـاده از روشهـای نادرست توانبخشـی می تواند آسیبهـای جبران ناپـذیری را به بیمـار وارد نمـایـد.
    اختـلالات تکلـم در آسیبهـای مغـزی انـواع مختلفـی دارنـد ولـی بـرخـلاف تصـور تقـریبـا هیچیـک از انـواع ، تنهـا بـا گذشـت زمـان و بـدون درمـان بهبـود کـامـل نخـواهنـد یـافـت.
    بسیـاری از اختـلالات تکلـم با عـدم توانائی در خـواندن و نوشتن همـراهی دارند و این مسئـله هیچ ارتباطی به از بین رفتن سواد بیمار و یا کاهش ضریب هوشی وی نداشته و با درمانهـای صحیح توانبخشی قابل بهبـود اسـت.
    اختـلالات بلع در آسیبهـای مغـزی به درجـات مختلفـی تظاهـر مـی یابنـد که درمـان هـر چـه سـریعتـر آنهـا مـی تـوانـد بیمـار را از خطـر بالقـوه مـرگ رهـائی بخشـد.
    اختـلال تکلـم و بـی اختیـاری ادراری از مهمـتـرین علل بـروز اضطـراب و سپـس افسـردگی شدید در بیمـاران بـوده و می تـواننـد روند بهبـود بیمـار را بـه طور قـابل ملاحظه ای  تحت تاثیر قرار دهند.
    امـکان بهبـود نقـائـص حسـی و حرکتـی در تمـامـی طـول عمـر وجـود دارد و زمان طلائی امروزه به صورت گذشته کاربرد ندارد.
    استفـاده پیشگـیرانه و بدون لزوم از داروهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب سبب بدتر شدن روند توانبخشـی و بهبـود بیماران خواهد شد.
                                                                                                                                                      دکـتر روزبـــه کـاظمــی
 


مدیر کلینیک تبسم

 

دیدگاه شما

0
 

Name (required)

Email (required)

 
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
 

مطالب مرتبط
اینستاگرام تبسم فیسبوک تبسم تلگرام تبسم آپارات تبسم ایستاگرام دکتر کاظمی