شنبه، 16 آذر 1398 |

آنچه شاید درباره اختلال هوشیاری و شناخت در آسیب های مغزی نمی دانستید...!

25 خرداد 1395 09:51 | 0 نظر | 449 بازدید | امتیاز: 5 با 1 رای

آنچه شاید درباره اختلال هوشیاری و شناخت در آسیب های مغزی نمی دانستید...!


    اختلالات سطح هوشیاری ( خواب آلودگی تا کما ) معمولا در آسیبهای ساقه مغز و یا ضایعات بسیار وسیع دیده می شوند.
    اختلالات شناختـی معمـولا  ارتباطـی به سطـح هوشیـاری نداشتـه بلکه بیمـار دچـار نقـائصـی در جهـت یـابی زمان ، مکان و اشـکال در تمـرکـز و حـافظه تا بـروز بـی قـراری یا توهم و هذیان حتی با وجـود هوشیاری نسبتا طبیعی  مـی گردد.
    بـروز اختلالات شناختـی در آسیبهـای نیمـکره غیر غـالب ( اغلب نیمـکره راسـت ) بیشتـر دیـده مـی شـود.
    اختـلال حـافظه در ایـن بیمـاران معمـولا گـذرا بـوده و به صـورت حـاد ( ظرف چنـد سـاعت تا چنـد روز ) بـروز مـی یـابـد کـه جهـت افتـراق آن از دمــانس ( کوچـک شـدن مغـز یـا آلزایمـر ) بـایـد مـورد تـوجـه قـرار گیرد.
    بسـیاری از داروهـای خـواب آور ، ضـد تشنـج ها ، داروهـای ضـد افسـردگی و آنتـی کولینرژیک ، عفونتهـا ، یبوسـت ، کمبـود مایعـات ، افسـردگی و اضطـراب ، برخـی اختلالات داخلـی مـانند کم خـونی یـا مشکلات غددی و کمبـود محرک در محیـط زنـدگی می توانند سبب بـروز یـا افـزایـش شـدت نقـائـص شناختی شـونـد.
    حداقل مقـدار آسیب مغز که می توانـد سبب اختلالات شناختی شـود بیـن 1 تـا 4 در صـد از حجـم کل مغز اسـت.
    بهبـود بـرون ده قلبـی و ظـرفیـت تنفسـی بـا تمـرینـات تـوانبخشـی در کنـار درمـانهـای شنـاختـی در مـرکـز بـاز تـوانـی مـی تـوانند بـه طـور قـابـل مـلاحـظه ای سبـب بهبـود ایـن عـارضـه شـونـد.
    اختـلال در نیمـکره مغلـوب می توانـد با نـوعی از اختـلال شنـاختـی همـراه شـود که بیمـارفضـای سمـت در گـیر و یـا عضـو آسیـب دیـده خـود را نـا دیـده گـرفته و هیچـگونه تـوجهی به سمـت نـا سـالـم نشـان نمـی دهـد ( عـارضـه غفلـت یکطـرفه یـا Hemi Neglect )
                                                                                                                                                      دکـتر روزبـــه کـاظمــی
 

 

آنچه شاید درباره اختلال هوشیاری و شناخت در آسیب های مغزی نمی دانستید...!

امتیاز دهید Article Rating
نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.