مجله پزشکی و سلامت کلینیک تبسم

آنچه شاید درباره اختلال هوشیاری و شناخت در آسیب های مغزی نمی دانستید...!


آنچه شاید درباره اختلال هوشیاری و شناخت در آسیب های مغزی نمی دانستید...!


    اختلالات سطح هوشیاری ( خواب آلودگی تا کما ) معمولا در آسیبهای ساقه مغز و یا ضایعات بسیار وسیع دیده می شوند.
    اختلالات شناختـی معمـولا  ارتباطـی به سطـح هوشیـاری نداشتـه بلکه بیمـار دچـار نقـائصـی در جهـت یـابی زمان ، مکان و اشـکال در تمـرکـز و حـافظه تا بـروز بـی قـراری یا توهم و هذیان حتی با وجـود هوشیاری نسبتا طبیعی  مـی گردد.
    بـروز اختلالات شناختـی در آسیبهـای نیمـکره غیر غـالب ( اغلب نیمـکره راسـت ) بیشتـر دیـده مـی شـود.
    اختـلال حـافظه در ایـن بیمـاران معمـولا گـذرا بـوده و به صـورت حـاد ( ظرف چنـد سـاعت تا چنـد روز ) بـروز مـی یـابـد کـه جهـت افتـراق آن از دمــانس ( کوچـک شـدن مغـز یـا آلزایمـر ) بـایـد مـورد تـوجـه قـرار گیرد.
    بسـیاری از داروهـای خـواب آور ، ضـد تشنـج ها ، داروهـای ضـد افسـردگی و آنتـی کولینرژیک ، عفونتهـا ، یبوسـت ، کمبـود مایعـات ، افسـردگی و اضطـراب ، برخـی اختلالات داخلـی مـانند کم خـونی یـا مشکلات غددی و کمبـود محرک در محیـط زنـدگی می توانند سبب بـروز یـا افـزایـش شـدت نقـائـص شناختی شـونـد.
    حداقل مقـدار آسیب مغز که می توانـد سبب اختلالات شناختی شـود بیـن 1 تـا 4 در صـد از حجـم کل مغز اسـت.
    بهبـود بـرون ده قلبـی و ظـرفیـت تنفسـی بـا تمـرینـات تـوانبخشـی در کنـار درمـانهـای شنـاختـی در مـرکـز بـاز تـوانـی مـی تـوانند بـه طـور قـابـل مـلاحـظه ای سبـب بهبـود ایـن عـارضـه شـونـد.
    اختـلال در نیمـکره مغلـوب می توانـد با نـوعی از اختـلال شنـاختـی همـراه شـود که بیمـارفضـای سمـت در گـیر و یـا عضـو آسیـب دیـده خـود را نـا دیـده گـرفته و هیچـگونه تـوجهی به سمـت نـا سـالـم نشـان نمـی دهـد ( عـارضـه غفلـت یکطـرفه یـا Hemi Neglect )
                                                                                                                                                      دکـتر روزبـــه کـاظمــی
 

 


 

دیدگاه شما

0
 

Name (required)

Email (required)

 
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
 

مطالب مرتبط
اینستاگرام تبسم فیسبوک تبسم تلگرام تبسم آپارات تبسم ایستاگرام دکتر کاظمی