انجام صحیح کارهای روزمره، از مهمترین راه های جلوگیری از کمردرد می باشد

بیشتر