تاثیر استفاده از CIMT در اندام تحتانی بیماران مبتلا به همی پارزی بر بهبود gait در بیماران مبتلا به سکته مغزی

بیشتر